Poznaj nas bliżej

Posiadamy fachową i specjalistyczną wiedzę w dziedzinie gospordarki odpadami. Zapewniamy kompleksową obsługę i wsparcie Klienta przez cały proces przekazania odpadu. Skupiamy się na utrzymywaniu pozytywnych relacji międzyludzkich oraz indywidualnym podejściu, dzięki któremu współpracujemy z największymi i najrzetelniejszymi polskimi firmami zajmującymi się utylizacją i recyklingiem odpadów. Pozwala nam to zapewnić najszybsze odbiory odpadów przemysłowych, na możliwie najlepszych warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

CZYM SĄ ODPADY?

Odpady to wszystkie przedmioty, substancje, wydzieliny, które powstają w toku działalności gospodarczej, których posiadacz chce się pozbyć. Odpady klasyfikuje się do odpowiednich grup, podgrup i rodzajów. Jest to niezbędne w celu uporządkowania gospodarki odpadami. Aby prawidłowo przydzielić odpady do grup należy określić ich cechy takie jak stan skupienia, toksyczność, źródło pochodzenia, skład chemiczny, stan skupienia.

Dlaczego warto nam zaufać?

Poznaj nasze wartości

Zaangażowanie

Zrobimy co w naszej mocy, aby zapewnić kompleksowe rozwiązania dla naszych Klientów. Znalezienie zagospodarowania dla każdego rodzaju odpadów przy zachowaniu konkurencyjnych stawek to nasza specjalność.

Wiarygodność

Nasi Klienci zawsze znają drogę przekazania odpadu i wiedzą dokąd on końcowo trafi. Ponadto zawsze informujemy o wszystkich kosztach związanych z zagospodarowaniem.

Legalność

Klienci otrzymują aktualne decyzje środowiskowe Odbiorców, proces przekania odpadów odbywa się w systemie BDO i każda transakcja poparta jest fakturą.

Partnerskie relacje

Traktujemy naszych Kontrahentów z szacunkiem i zawsze staramy się poznać ich potrzeby oraz sprawić, aby proces przekazywania odpadów przebiegł sprawnie, pomyślnie i w miłej atmosferze. W związku z tym mamy indywiudalnie podejście, przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalizmu w obsłudze.

Rodzaje odpadów

W Polsce według rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 Września 2001 r. dzieli się odpady na 20 grup.

 • odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin,
 • odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
 • odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury
 • odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego
 • odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich,
 • odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,
 • odpady z procesów termicznych,
 • odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych,
 • odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,
 • oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19),
 • odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08),
 • odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach,
 • odpady nieujęte w innych grupach,
 • odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
 • odpady medyczne i weterynaryjne,
 • odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
 • odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.