Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić dla niego oraz ludzi poważne zagrożenie. Odpady niebezpieczne ze względu na swój rodzaj oraz skład mają bardzo groźne właściwości, dlatego trzeba obchodzić się z nimi szczególnie ostrożnie i z rozwagą. Odpadów niebezpiecznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami, trzeba je segregować już u źródła powstawania oraz przekazywać do specjalistycznych zakładów ich unieszkodliwiania. Chcąc spełnić Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, oferujemy kompleksowe rozwiązania w skład których wchodzą odbiór, transport oraz unieszkodliwienie bądź odzysk odpadów niebezpiecznych. Posiadamy odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt, które pozwalają nam na profesjonalne przeprowadzenie procesu utylizacji odpadów.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczmy:

 • odpady medyczne i weterynaryjne
 • środki farmaceutyczne, leki i związki stosowane w medycynie i weterynarii
 • pozostałości tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów i pokostów
 • pozostałości rozpuszczalników
 • pozostałości żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów, spoiw oraz środków do impregnacji i konserwacji drewna
 • oleje mineralne i substancje oleiste
 • materiały smoliste powstające w procesach rafinacji, destylacji lub innej obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne)
 • pozostałości laboratoryjne
 • środki pirotechniczne i inne materiały wybuchowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie, akumulatory i inne ogniwa elektryczne