Utylizacja odpadów opakowaniowych

Odpady opakowaniowe – opakowania poużytkowe pochodzące z całego systemu pakowania. Odpady opakowaniowe zdefiniowane są jako wszystkie rodzaje opakowań, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia.

Rodzaje odpadów opakowaniowych

Odpady powstałe na terenie podmiotów gospodarczych – niektóre rodzaje odpadów zakłady wykorzystuj we własnym zakresie lub sprzedają jako surowiec innej firmie. Odpady te powinny być segregowane w miejscu powstawania na grupy jednorodne materiałowo. Gdy odpady powstałe przy produkcji opakowań i materiałów opakowaniowych nie są jednolite materiałowo (np. laminaty z udziałem papieru, tworzyw sztucznych i aluminium) i brak jest możliwości przetwórczych w miejscu powstawania, na ich wytwórcy spoczywa obowiązek odzysku lub unieszkodliwienia.

Odpady z gospodarstw domowych – zbiórka jest związana z wstępną segregacją odpadów prowadzoną przez mieszkańców na poziomie gospodarstw domowych oraz ustawieniem sieci pojemników do gromadzenia odpadów. W przypadku, gdy są one jednorodne materiałowo (makulatura, tworzywa sztuczne, stłuczka) oraz gdy przeprowadza się na miejscu odpowiednią ich segregację i zabezpiecza przed zabrudzeniem, są potencjalnymi surowcami do powtórnego wykorzystania.