Utylizacja odpadów przemysłowych

Odpady przemysłowe to odpady powstające w toku działalności gospodarczej. Ich wytwórcami są nie tylko fabryki, ale także szpitale, magazyny, warsztaty samochodowe czy zakłady budowlane.  W naszym kraju stanowią one ponad 90% całkowitej ilości wytwarzanych odpadów.

Zapewniamy transport oraz zagospodarowanie odpadów powstających w różnych gałęziach przemysłu. W zależności od charakteru i możliwości dalszego wykorzystania, odpady poddawane są roznym procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Odpady przemysłowe można podzielić na: płynne, np. ciecze chemiczne, zanieczyszczona woda, farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, osad ściekowy, szlamy oraz emulsje olejowe itp. stałe, np.drewno, kartony, złom, plastik, sorbenty, czyściwo i materiały filtracyjne, podkłady kolejowe itp.

Odbieramy następujące odpady przemysłowe płynne i stałe:

 • farby, kleje, lakiery, żywice, pianki poliuretanowe, silikony
 • azbest, papa, wełna mineralna, gruz
 • agrochemikalia, środki ochrony roślin,
 • chemikalia płynne i stałe, odczynniki chemiczne, zlewki laboratoryjne
 • kwasy, wodorotlenki, sole metali ciężkich
 • odpady zawierające rtęć, termometry, rtęć płynna metaliczna
 • odpady z procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania
 • szlamy, osady, ścieki technologiczne
 • odpady zanieczyszczonej skażonej gleby i ziemi
 • rozpuszczalniki organiczne, nieorganiczne oraz chlorowcoorganiczne
 • szlamy, osady, ścieki technologiczne
 • przeterminowane lub wycofane z obrotu leki i suplementy
 • odpady z produkcji przemysłu farmaceutycznego
 • odpady opakowaniowe zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
 • odpady z produkcji i stosowania chemii organicznej i nieorganicznej
 • zużyte czyściwa i materiały filtracyjne (zaolejone szmaty i ubrania, brudne filtry)
 • filtry olejowe, oleje, płyny chłodnicze, hamulcowe itp.
 • odpady z przemysłu spożywczego, kosmetycznego, tekstylnego i odzieżowego
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (sprzęt komputerowy, świetlówki)